MÁY OZONE

Liên hệ

Ở Việt Nam, rau quả không an toàn gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe luôn là vấn đề gây bức
xúc cho mọi người. Vì vậy gần đây đã rộ lên phong trào sử dụng máy ozone để rửa rau quả.